Regulamin „Sklepu Myśliwskiego Matus”

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Sklep internetowy „Sklep Myśliwski Matus”, dostępny pod adresem internetowym sklepmatus.com, prowadzony jest przez Karolinę Lubas-Knysak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KLK Karolina Lubas-Knysak, pod adresem: ul. Przemysłowa 13/32, 30-701 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, identyfikującej się numerami: NIP 6793166594, REGON: 369642847.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży.

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca –Karolina Lubas-Knysak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KLK Karolina Lubas-Knysak , pod adresem: ul. Przemysłowa 13/32, 30-701 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6793166594, REGON 369642847.
 3. Klient – każdy podmiot zawierający Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklepmatus.com.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 9. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny za pośrednictwem strony internetowej Sklepu umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt –rzecz ruchoma/usługa znajdująca się w ofercie Sklepu, która może stać się przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 14. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze strony internetowej Sklepu.

§ 3 Dane kontaktowe

 1. Adres Sprzedawcy: KLK Karolina Lubas-Knysak , ul. Przemysłowa 13/32, 30-701 Kraków.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@sklepmatus.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 601 976 166.

§ 4 Wymagania techniczne i treści bezprawne

Dla prawidłowego korzystania z funkcjonalności Sklepu, w tym w szczególności przeglądania Produktów oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet;
 • zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek internetowych w możliwie jak najnowszej wersji:
 • – Google Chrome
 • – Mozilla Firefox
 • – Microsoft Edge
 • – Safari
 • – Internet Explorer
 • – Opera
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies w przeglądarce.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

 • czasowych przerw w funkcjonowaniu Sklepu z przyczyn natury technicznej, w tym w szczególności w związku z koniecznością dokonania konserwacji lub aktualizacji oprogramowania lub sprzętu;
 • czasowych przerw w funkcjonowaniu Sklepu, będących skutkiem awarii;
 • wprowadzania zmian w wyglądzie i funkcjonalnościach Sklepu.

4. Użytkownik jest zobowiązany do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności treści naruszających dobra osobiste oraz prawa autorskie.

5. Reklamacje w przedmiocie działania Sklepu należy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adresy Sprzedawcy wskazane w § 3 Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

§ 5 Zasady korzystania ze Sklepu

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

 • możliwość założenia i dostępu do Konta przez Klienta;
 • możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia.

2. Dla przeglądania strony internetowej Sklepu rejestracja w Sklepie i posiadanie Konta nie jest wymagane.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszty dostawy, o których Klient jest informowany za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, w tym w szczególności w trakcie dokonywania czynności składających się na zawarcie Umowy Sprzedaży.
5. Klient dokonujący Zamówienia jest zobowiązany do podania informacji zgodnych z prawdą, w tym w szczególności w Formularzu Zamówienia.
6. W przypadku podania nieprawdziwych informacji przez osobę, o której mowa w ust. 5 powyżej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
7. Zamówienie może złożyć tylko Klient posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 6 Konto

 1. Założenie Konta w Sklepie jest możliwe podczas składania Zamówienia.
 2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. W tym celu niezbędne jest podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką (*) jako wymagane. 
 3. Założenie i posiadanie Konta jest nieodpłatne.
 4. Usługa Konta świadczona jest w sposób ciągły.
 5. Rezygnacja z usługi Konta jest możliwa w każdej chwili, przed naciśnięciem przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji. 
 7. W celu zakończenia usługi Konta, Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Składanie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży

1. Dla złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży nie jest wymagane posiadanie Konta.
2. Klient może w każdej chwili, przed naciśnięciem przycisku „Kupuję i płacę” zrezygnować ze składania Zamówienia.
3. Usługa składania Zamówienia ma charakter jednorazowy i kończy się z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Usługa składania Zamówienia świadczona jest bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
5. W celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży, należy: 

 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do Koszyka” (lub równoznaczny);
 • wypełnić Formularz Zamówienia poprzez podanie wymaganych danych osobowych, przy czym w przypadku Klienta zalogowanego do Konta, wypełnienie Formularza Zamówienia w zakresie danych osobowych następuje automatycznie;
 • wybrać jeden z oferowanych sposobów płatności;
 • wybrać jeden z oferowanych sposobów wysyłki zamówionego Produktu;
 • złożyć oświadczenie o przeczytaniu oraz akceptacji warunków niniejszego Regulaminu;
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Zamówienia;
 • kliknąć przycisk „Kupuję i Płacę”.

6. Kliknięcie przycisku „Kupuję i Płacę” jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży i pociąga za sobą konieczność zapłaty za zamówiony Produkt.
7. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca oferuje następujące metody płatności:

 • za pobraniem, przy wyborze opcji dostawy z płatnością za pobraniem;
 • za pośrednictwem przelewu bankowego;
 • za pośrednictwem usługi „Przelewy24” świadczonej przez: PayPro Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, identyfikującą się NIP: 7792369887 oraz REGON: 301345068.

8. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, w przypadku wyboru metody płatności za pośrednictwem przelewu bankowego. Niedokonanie płatności w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim skutkuje odstąpieniem przez Sprzedawcę od Umowy Sprzedaży.
9. Szczegółowe informacje na temat sposobów i kosztów dostawy są dostępne za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

§ 8 Wykonanie Umowy Sprzedaży 

 1. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jej zawarcie oraz przystępuje do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w trakcie składania Zamówienia.
 2. Wiadomość e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej powinna zawierać oświadczenie Sprzedawcy o zawarciu Umowy Sprzedaży i przystąpieniu do jej realizacji, jak również szczegółowe informacje na temat zamówionego Produktu, ich ceny oraz formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży. 
 3. Sprzedawca przystępuje do realizacji Umowy Sprzedaży z chwilą otrzymania płatności za zamówiony Produkt. 
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji Umowy w terminie podanym na stronie internetowej Sklepu. Realizacją Umowy w rozumieniu niniejszego ustępu jest przekazanie dostawcy zapakowanego Produktu do dostarczenia.
 5. Termin, o którym mowa w ust. 4 powyżej może ulec odpowiedniemu przedłużeniu w przypadku, gdy Zamówienie obejmuje kilka Produktów, lub gdy mają one zostać dostarczone osobno lub partiami. Przedłużenie terminu realizacji Umowy Sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi naruszenia obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail o okoliczności, o której mowa w ust. 5 powyżej.
 7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 9 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dnia dostarczenia ostatniego Produktu, jego partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być wysłane pocztą lub wiadomością e-mail na adresy Sprzedawcy, o których mowa w § 3 Regulaminu. 
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do wiadomości e-mail, o której mowa w § 8 ust. 2 Regulaminu.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie odstąpienia od Umowy Sprzedaży. 
 8. Wskutek skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 9. Konsument jest zobowiązany do zwrotu Produktu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta.
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy Produkt został dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 10 Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkt nowy oraz wolny od wad.
 2. W przypadku stwierdzenia wady Produktu, Konsument uprawniony jest do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi przy sprzedaży.
 3. W przypadku, gdy stroną Umowy Sprzedaży jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi przy sprzedaży jest wyłączona. 
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy Sprzedawcy wskazane w § 3 Regulaminu. 
 5. W reklamacji Konsument powinien wskazać m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia oraz czego się domaga. 
 6. Sprzedawca ustosunkuje się zgłoszonej reklamacji bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni. 
 7. Produkt odsyłany w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja przez jego producenta, informacja o gwarancji zostanie zawarta w opisie Produktu w Sklepie. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć kartę gwarancyjną wraz z Produktem.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności znajdującą się pod linkiem: https://sklepmatus.com/polityka-prywatnosci-cookies/.
 2. Sprzedawca oświadcza, że pliki cookies znajdujące się na stronie internetowej Sklepu wykorzystywane są w sposób zgodny z Polityką Prywatności znajdującą się pod linkiem: https://sklepmatus.com/polityka-prywatnosci-cookies/.
 3. Sprzedawca oświadcza, że nie korzysta z pozasądowych metod rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 5. z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta o zmianie Regulaminu w dniu udostępnienia zaktualizowanego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. 
 7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7-dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2020 r.
Regulamin sklepu Matus

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera i odbierz 3% rabatu

bezpieczne zakupy
bezpieczne zakupy
współpraca z najlepszymi
współpraca z najlepszymi
szybka dostawa
szybka dostawa
stały kontakt
stały kontakt